Stavebný dozor

Stavebný dozor je veľmi dôležitou osobou na stavbe v procese realizácie stavby. Kontroluje priebeh výstavby, súlad s projektom, technologické postupy realizátorov, kvalitu a identitu použitých materiálov a hlavne kontroluje faktúry od zhotoviteľa, aby iba tie položky a len v takom množstve v akom boli zrealizované, boli aj vyfaktúrované. Až po podpísaní faktúry od stavebného dozoru má táto následne byť preplatená investorom (treba mať zmluvne dohodnuté).

Realizačné firmy majú svojho človeka (stavbyvedúceho), ktorý sleduje a riadi priebeh výstavby. Na výkon stavebného dozoru je potrebné zabezpečiť nezávislú osobu, ktorá dohliada na realizačnú firmu.

Povinnou prílohou ku žiadosti o stavebné povolenie je v prípade svojpomocnej výstavby Vyhlásenie stavebného dozora, že bude vykonávať túto funkciu v čase realizácie stavby. Ak si necháte svoju stavbu postaviť firmou na kľúč, tak vyhlásenie stavebného dozoru nie je potrebné, avšak realizátor musí mať svojho Stavbyvedúceho s príslušným stavebným vzdelaním a osvedčením na výkon tohto povolania.

Výkon stavebného dozoru robíme výhradne ako autorský dozor pre nami navrhované budovy, nakoľko veríme, že práve ten, kto stavbu navrhoval, vie najlepšie odkontrolovať súlad s projektovou dokumentáciou, postup zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, ako aj prípadné navrhované zmeny počas priebehu výstavby.

 

© GMP construct. Všetky práva vyhradené.