Časté otázky

Aké sú potrebné podklady na začiatok?

 1. Geometrický plán (výškopis + polohopis) so zaznačením inžinierskych sietí a susedných budov (vieme zabezpečiť)
 2. Miestne regulatívy ako prípustná zastavanosť, výška atď. (vieme zabezpečiť zdarma v rámci zákazky)
 3. Fotografie pozemku (pred začiatkom stavebného návrhu osadenia stavby, osobne navštevujeme stavebný pozemok)
 4. Vaše základné požiadavky na dom (zastavaná plocha, počet poschodí, počet a veľkosť izieb, požiadavky na izby, kúpeľne, wc, atď.)
 5. Odporúčame zhotoviť aj geologický prieskum, aby prípadná nízka únostnosť zeminy nespôsobila problémy pri zakladaní stavby

 

Čo všetko spadá pod naše architektonicko - projekčné služby?

 1. Predprojektová príprava (zameranie, prieskum, poradenstov na základe územného plánu, atď.)
 2. Projektová príprava (analýza zámeru)
 3. Architektonická štúdia (návrh objektu a jeho prevádzky)
 4. Projekt pre územné rozhodnutie (obstaranie rozhodnutia o umiestnení stavby)
 5. Projekt na stavebné povolenie (výkresy v mierke 1:50 (1:100), koordinácia s profesiami)
 6. Realizačný projekt (podrobné výkresy s vyriešením stavebných detailov)
 7. Spracovanie podkladov pre dodávateľov
 8. Spolupráca pri výbere dodávateľov
 9. Autorský dozor počas realizácie
 10. Spolupráca po dokončení stavby
 11. Návrh interiéru

Aký je rozdiel medzi realizačným projektom a projektom na stavebné povolenie?

Väčšina súkromných investorov, ktorí chcú stavať rodinný dom pre seba a svoju rodinu považuje projekt akoby za nutné zlo, potrebné pre stavebný úrad. Lenže projekt budúceho domu je primárne dôležitý pre Vás, stavebný úrad zaujíma len menšia časť informácií v ňom obsiahnutých. Preto keď staviate podľa projektu vypracovaného na úrovni pre stavebné povolenie, rátajte s nedoriešenými detailmi, viacerými zmenami počas výstavby, keď si až po ukončení istej etapy poviete, že to mohlo byť aj lepšie riešené a hlavne sa zákonite zvýši cena diela, nakoľko ani zhotoviteľ z takéhoto projektu nemôže presne stavbu domu naceniť.

Ďalšou nevýhodou je, že nemáte presne dohodnuté aké materiály a v akej kvalite budú dodané, čím má zhotoviteľ veľkú voľnosť v ich používaní a teda z jeho pohľadu možnosti ušetriť na úkor kvality. „Smrteľná“ kombinácia je v tomto prípade formálny stavebný dozor za minimálny poplatok, prípadne zadarmo ako bonus pre Vás od stavebnej firmy. Takýmto prístupom umožníte, aby sa z Vás stal rukojemník zhotoviteľa kvôli vidine ušetrených niekoľko sto eur na projekte a dozore, ale tieto v konečnom dôsledku niekoľkokrát preplatíte a ako bonus získate nižšiu kvalitu výsledného stavebného diela.

 

Obsah dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia "DÚR"

V zmysle § 7 vyhl. č. 378/1992 Zb. bývalého FVŽP, MŽP ČR a SKŽP (k § 35, 37 a 39 stavebného zákona) návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje:

 1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia podá navrhovateľ na stavebnom úrade, návrh obsahuje:
  1. meno (názov) a adresu navrhovateľa,
  2. predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
  3. zoznamy a adresy všetkých známych účastníkov územného konania,
  4. druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa evidencie nehnuteľnosti s uvedením vlastníckych a iných práv.
 2. Pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia sa údaje podľa bodu 1 pism. c), d) v návrhu neuvádzajú.
 3. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ prikladá:
  1. situačný výkres s súčasného stavu územia na podklade pozemkovej mapy evidencie nehnuteľnosti so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie; ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania alebo umiestnenia líniovej stavby, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá vo dvoch vyhotoveniach,
  2. stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi, napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
 4. Návrh na umiestnenie stavby doplní navrhovateľ podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby ďalšími podkladmi a dokumentáciou, z ktorých musí byť dostatočne zrejmé najmä:
  1. navrhované umiestnenie stavby na pozemku vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, v prípade potreby aj s výškovým vyznačením (spravidla v mierke 1:500),
  2. architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie,
  3. údaje o prevádzke, prípadne o výrobe, vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení,
  4. vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie vrátane návrhu na opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov,
  5. nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na jestvujúce technické vybavenie územia
  6. dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
  7. ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácii o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území (neuvádza sa pri stavbách podľa § 2 vyhlášky),
  8. rozsah a usporiadanie staveniska,
  9. zazelenenie nezastavaných plôch.

Podrobnejšie členenie dokumentácie

A. Sprievodná správa

 1. Identifikačné údaje stavby a investora
 2. Základné údaje o stavbe:
  • stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít,
  • údaje a prevádzke alebo výrobe,
  • charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene (záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu),
  • vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov.
  • odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej ochrany.
 3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie
 4. Podmieňujúce predpoklady:
  • preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie,
  • súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie,
  • pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností,
  • vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy,
  • zabezpečenie energii a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia,
  • počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu v potrebnej kvalifikačnej štruktúre.

B. Výkresy

 1. Situačný výkres na podklade pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie a s vyznačením plochy trvalého alebo dočasného záberu poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, pokiaľ prichádza do úvahy (prehľadná situácia oblasti).
 2. Situácia stavby spravidla v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsahuje:
  • vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane napojenia na rozvodné siete s kanalizáciou, pripojenie na komunikačnú sieť,
  • zakreslenie existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, pripadne iných zariadení,
  • vyznačenie ochranných pásiem a chránených objektov, prípadne porastov určených na výrub,
  • vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolácii.
  • Situácia stavby sa spracúva spravidla v mierke 1:500, v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri rozsiahlych líniových stavbách v mierke zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1: 2000 alebo 1: 5000. Ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlych území, spracúva sa mapový podklad podľa povahy stavby v mierke 1 : 10 000 až 1: 50 000, s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu.
 3. Návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov.

C. Doklady

Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie.

 

Obsah dokumentácie prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie "DSP"

Stavebné povolenie je nevyhnutný dokument pre začiatok realizácie stavby, ktorá je možná až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami a projektovou dokumentáciou. Obsah a rozsah projektu rieši § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 zákona).

Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 zákona)

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä,

a) Sprievodnú správu

s doplňujúcimi údajmi o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,

b) Súhrnnú technickú správu

z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:

 1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické  riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
 3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
 4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
 5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, alebo nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
 7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
c) Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán)

v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením:

 1. hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
 2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
 3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
 4. ochranných pásiem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitostí stavby,
d) Vytyčovacie výkresy

alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,

e) Stavebné výkresy stavby,

z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcii a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

f) Statické posúdenie stavby,

ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,

g) návrh úpravy okolia stavby

(exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

h) umiestnenie strojov a zariadení

ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácii,

i) projekt organizácie výstavby

ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby musí obsahovať celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.
Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.
Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.

© GMP construct. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Nastavenia cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie účinnosti webovej lokality a na pochopenie toho, ako funguje.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť